زردی نوزادان

تعریف
افزایش بیلیروبین اعم از مستقیم یا ‌غیرمستقیم در نوزاد

تشخیص
مشاهده بالینی زردی ، معمول ترین روش می باشد.

علائم خطر
تسریع در ارزیابی و درمان در صورت وجود هریک از علائم ذیل :
• سابقه فامیلی بیماری همولیتیک
• استفراغ ، بیحالی ، تب
• کاهش قدرت مکیدن
• گریه high pitch
• ادرار تیره ، مدفوع روشن

ارزیابی : در موارد ذیل
o مقدار بیلیروبین بند ناف مساوی یا بیشتر از 4 میلیگرم درصد (درصورت شک به ناسازگاری Rh)
o شروع زردی در 24 ساعت اول زندگی
o زردی قابل رویت در نوزادان نارس
o مقدار بیلیروبین
• بیشتر از 8 میلیگرم درصد در 24 ساعت اول
• بیشتر از 10 میلیگرم درصد در 36 ساعت اول
• بیشتر از 12 میلیگرم درصد در 48 ساعت اول
• بیشتر از 16 میلیگرم درصد از روز سوم به بعد
o افزایش بیلیروبین بیشتر از 5 میلیگرم درصد در 24 ساعت
o افزایش بیلیروبین بیشتر از 5/. میلیگرم درصد در ساعت ، با 6 ساعت فاصله
o تداوم زردی نوزاد بعد از روز چهاردهم

آزمایشات
• (1)گروه خون و Rh مادر و نوزاد
• بیلیروبین ( مستقیم وغیرمستقیم )
• CBC, Retic
• آنزیم G6 PD
• کومبس مستقیم(احتمال ناسازگاریABO ، تکرار در صورت منفی بودن نوبت اول )

زردی طول کشیده
تداوم زردی بعد از 2 هفته درنوزادان ترم و بعد از 3 هفته در نوزادان نارس
ارزیابی از نظر
گروه خون و Rh مادر ونوزاد
بیلیروبین ( مستقیم و غیرمستقیم)
انجامCBC,Retic
آنزیم G6PD
تست های تیروئید (T4,TSH )
کامل وکشت ادرار
مواد احیاء کننده ادرار

درمان
نوزادان ترم و نزدیک به ترم ( وزن تولد بیشتر از 2500 گرم )


سن نوزاد بیلیروبین ( میلیکرم درصد)
فتوتراپی تعویض خون
24 - 0 ساعت ویزیت فوری فوق تخصص نوزادان یا متخصص اطفال
48-25 ساعت 12≥ *(18) 20 ≥
72-49 ساعت 15 ≥ (20) 25 ≥
بعد از روز سوم 16 ≥ (20) 25 ≥

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
* اعداد داخل پرانتز درنوزادان پرخطر مانند: نوزاد دارای بیماری همولیتیک ( هموگلوبین پائین ورتیکولوسیت بالا ) ،
عفونت ، هیپوگلیسمی ، هیپوترمی و ........ منظور شود.


نوزادان نارس ( وزن تولد کمتر از 2500 گرم )


B.WT
وزن تولد بیلیروبین ( میلیگرم درصد)
سالم بیمار
فتوتراپی تعویض خون فتوتراپی تعویض خون
1000< گرم 7-5 100/ وزن تولد 5-4 100/ وزن تولد
1500-1001 گرم 10-7 16-13 8-6 14-10
2000- 1501 گرم 12-10 18-16 10-8 16-14
2500- 2001 گرم 15-12 20- 18 12-10 18-16


نکات مهم
• سطح بالاتر بیلیروبین در جدول برای نوزادان SGA است.
• کسر کردن بیلیروبین مستقیم در صورتی که بیشتر از 50% کل بیلروبین باشد.
• در زردی ناشی ازشیرمادر، توصیه به شیردهی مکرر (12-8 بار در شبانه روز) وعدم استفاده ازآب ،آب قند، سرم قندی وشیرخشک .
• تداوم تغذیه با شیرمادر درصورت فتوتراپی
منابع

1- Gordon B, Avery A. Neonatology,5th Ed 1999
2- Avroy A, Fanaroff. Neonatal –Perinatal Medicine.7th Ed 2002
Nelson ,Textbook of Pediatrics,17th Ed 2004
  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٠