مادر در شعر فارسی

 • «از درختی که مام بالا رفت// دخت بر شاخ نیز غیژد تفت// گفت و خوش گفت پیر برزیگر// این‌چنین دختـر آن‌چنان مادر// سـری آنسان سزای این پنجه// به چنان دیگ، لایق این کمچه»
  • علی‌اکبر دهخدا
 • «به زاد و بوم جی اندر شتافتم از ری// چنان به شوق، که کودک ه جانب مادر// سواد شهر صفاهان چو گشت سرمه چشم// به هرچه دید دگرگونه آمدش به نظر// شکسته‌باره از این پیش بود و تنگ‌فضای// کنون درست و قوی‌باره است و پهناور»
  • وحید دستگردی
 • «پسر! رو قدر مادر دان که دایم// کشد رنج پسر بی‌چاره مادر// برو بیش از پدر خواه‌اش که خواهد// تو را بیش از پدر بی‌چاره مادر// نگه‌داری کند نُه ماه و نُه روز// تو را چون جان به بر بی‌چاره مادر// سپس چون پا گرفتی، تا نیفتی// خورد غم بیش‌تر بی‌چاره مادر// به مکتب چون روی تا بازگردی// بود چشمش به در بی‌چاره مادر// نبیند هیچ‌کس زحمت به دنیا// ز مادر بیش‌تر، بی‌چاره مادر// تمام حاصلش از زحمت این است// که دارد یک پسر بی‌چاره مادر»
  • ایرج‌میرزا
 • «جامهٔ مرگ‌اش آسمان دوزد// هرکه اندر زمین ز مادر زاد»
  • ایرج‌میرزا
 • «جوانی سر از رأی مادر بتافت// دل دردمندش به آذر بتافت// چو بیچاره شد پیشش آورد مهد// که ای سست‌مهر فراموش عهد// نه گریان و درمانده بودی و خرد// که شب‌ها ز دست تو خوابم نبرد// تو آنی که از یک مگس رنجه‌ای// که امروز سالار و سرپنجه‌ای»
  • سعدی
 • «چو از سر بگذرد سیل خطرمند// نهد مادر به زیر پای، فرزند»
  • سعدی
 • «چه کنی در کنار مادر خو// آخر ای نازنین کم از دو دو»
  • سنایی
 • «چه می‌شد آخر ای مادر اگر شوهر نمی‌کردم // گرفتار بلا خود را جه می‌شد گر نمی‌کردم

گر از بدبختیم افسانه خواندی داستان‌گویی به بدبختی قسم کان قصه را باور نمی‌کردم »

  • ژاله قائم مقامی

 

 • «داد معشوقه به عاشق پیغام// که کند مادر تو با من جنگ// مادر سنگ‌دلت تا زنده‌است// شهد در کام من و توست شرنگ// عاشق بی‌خرد ناهنجار// نه بل آن فاسق بی‌عصمت و ننگ// حرمت مادری از یاد ببرد// خیره از باده و دیوانه  بنگ// رفت و مادر را افکند به خاک// سینه بدرید و دل آورد به چنگ// دید کز آن دل آغشته به خون// آید آهسته برون این آهنگ// آه دست پسرم یافت خراش// آخ پای پسرم خورد به سنگ»
  • ایرج‌میرزا
 • «دامن مادر نخستآموزگار کودک است// طفل دانشور کجا پرورده نادان مادری»
  • پروین اعتصامی
 • «رنج کشد مادر از جفای پسر لیک// آن‌چه کشیده است هیچ رنج نداند// مادر بی‌چاره هرچه طفل کند بد// راندن او را ز خویشتن نتواند// شیرهٔ جان گر بود به کاسهٔ مادر// زان نچشد تا به طفل خود نچشاند»
  • ایرج‌میرزا
 • «ز مادر، برهنه رسیدم فراز// برهنه به خاکم سپارند باز»
  • نظامی
 • «ز هرکدام پژوهش کنی ز باب و نیا// جواب ندهد جز به نام مادر و خواهر// بدان صفت که تفاخر به نام مام کند// کس ار ز باب پژوهش نماید از استر»
  • قاآنی شیرازی
 • «سعی استاد به کار ِ تو نه چون سعی منست// دایه هرقدر بود خوب، نگردد مادر»
  • ایرج‌میرزا
 • «طبع میگر بود نشاط‌انگیز// چه عجب، زنگی است مادر او»
  • کمال‌الدین اسماعیل
 • «فرزند ز مادر است خرسند// بیگانه کجا و مهر مادر»
  • پروین اعتصامی
 • «گویند مرا چو زاد مادر// پستان به دهان ‌گرفتن آموخت// شب‌ها بر گاهواره من// بیدار نشست و خفتن آموخت// لبخند نهاد بر لب من// بر غنچه گل شکفتن آموخت// دستم بگرفت و پا به پا برد// تا شیوهٔ راه‌رفتن آموخت// یک حرف و دو حرف بر زبانم// الفاظ نهاد و گفتن آموخت// پس هستی من ز هستی اوست// تا هستم و هست دارمش دوست»
  • ایرج‌میرزا
 • «من آن‌ساعت که از مادر بزادم// به دام مهر و چنگ مه فتادم»
  • ایرج‌میرزا
 • «نژاد تو، تو خود دانی که چون است// به هنگام بلندی سرنگون است// تو از گوهر همی مانی به استر// چو پرسند ازتو، فخرآری به مادر»
  • فخرالدین اسعد گرگانی
 • «نشود مرد پردل و صُعلوک// پیش مامان و بادریسه و دوک»
  • سنایی
 • «هست مامات اسب و بابا خر// تو مشو تر چو خوانمت استر»
  • سنایی
/ 0 نظر / 125 بازدید